Impresszum Help Sales ÁSZF Panaszkezelés DSA

A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyûjtésérõl

A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyûjtésérõl
.................................................................... aláírás”
Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 10. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a 112. § (2) bekezdés 9. pontjában, a 10. § (3) bekezdése vonatkozásában a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában, az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c), e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1.§
(1) Földalattigombát(atovábbiakban:trifla)csakazaszemélygyûjthet,aki a)a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezésében tartott, a trifla gyûjtésére
vonatkozó hatósági jellegû képzést eredményesen elvégezte, b)vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû képesítést szerzett.
(2) Aképzésfõbbtémakörei: a)a földalatti gombák – beleértve a védett földalatti gombafajok – ismerete, b)a gazdanövények, élõhelyek ismerete, c)a gyûjtés szabályai, d)a kutyával történõ gyûjtés szabályai, e)forgalmazás, ellenõrzés.MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám6333
(3) 2.§(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
3.§(1) (2)
(3) (4) (5)
4.§(1)
(2)
(3)
5.§(1) (2) (3)
Aképzésteredményesenelvégzõkszámáraaképzésszervezõjetanúsítványtállítki.
A trifla gyûjtése az erdõgazdálkodó által a gyûjtõ részére kiállított elõzetes írásbeli engedély alapján végezhetõ, amely visszavonásig érvényes. Az engedélyt az erdõgazdálkodónak vissza kell vonnia, ha a gyûjtõ részérõl a rendeletben vagy az engedélyben meghatározott gyûjtési feltételektõl való eltérést tapasztal.
Az erdõgazdálkodó a gyûjthetõ trifla mennyiségét és az engedély idõbeli hatályát az írásbeli engedélyben meghatározhatja. Azengedélytagyûjtõatriflagyûjtéssoránmindigkötelesmagánáltartani. Azerdõgazdálkodókizárólaga7.§szerintigyûjtésinaplóvalrendelkezõszemélyrészéreadhatengedélyt. Amagántulajdonbanlévõerdõtulajdonosasajáterdejében,ésazerdõgazdálkodóazonamagántulajdonbanlévõ erdõben, ahol õ az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdõgazdálkodó, 20 dkg/nap vagy 3 db trifla/nap mennyiséget meg nem haladó gyûjtés esetén, ha azt kereskedelmi forgalomba nem hozza, mentesül az 1. §-ban, a 4. §-ban, valamint a 7. és 8. §-ban elõírt kötelezettségek alól.
A gyûjthetõ trifla fajokat és azok gyûjtési idejét a melléklet tartalmazza. A mellékletben nem szereplõ trifla fajok csak a rendszertani, az elterjedési, és az ökológiai sajátosságok kutatása céljából – az erdõgazdálkodói engedélyen felül – az erdészeti hatóság külön engedélyével gyûjthetõk. Akutatásicélúgyûjtésrevonatkozóengedélykiadásárairányulóeljárássoránazerdészetihatóságkikérhetimegfelelõ szakmai ismeretekkel rendelkezõ szakmai szervezet véleményét. Akutatásicélúgyûjtéstazerdészetihatóságaszakmaiszervezetvéleményénekfigyelembevételével–haaztakutatás célja indokolttá teszi – a 4. § és a 6. § c), e) és f) pontjában szabályozott gyûjtési módoktól eltérõen is engedélyezheti. Haamellékletszerintifajokatagyûjtésiidõnkívül,valamintamellékletbennemszereplõfajokata(2)bekezdésben elõírt engedéllyel nem rendelkezõ személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehetõ legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.
Triflát gyûjteni kizárólag a szervezeti és mûködési szabályzat szerint trifla gyûjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyûjtésrõl szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban: triflakeresõ kutya), a triflakeresõ kutyát alkalmazó felelõsségére lehet. Az(1)bekezdésbenelõírtvizsgaalólmentesülazatriflakeresõkutya,amelyrendelkezikarendelethatálybalépése elõtt kutyák részére szervezett triflagyûjtésrõl szóló képzés elvégzésérõl szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû alkalmassági vizsgáról szóló okirattal. Agyûjtõnekatriflagyûjtésidõpontjátavadászatrajogosultnak–amennyibenaznemazonosazerdõgazdálkodóval– be kell jelentenie.
A triflakeresõ kutya egyedi azonosításáról a triflakeresõ kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni. Egy gyûjtõ egyidejûleg legfeljebb két triflakeresõ kutyával gyûjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztetõ, jól látható megkülönböztetõ jelzéssel ellátni.
A gyûjtõ a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifla gyûjtése során köteles magánál tartani. Atriflafelszedésétatriflakeresõkutyaáltalmegjelöltpontonazerdõtalajésagombamicéliumokkiszáradáselleni védelmének figyelembe vételével kell végrehajtani, a célnak megfelelõ legfeljebb 5 cm élszélességû eszköz segítségével.
A trifla gyûjtése során az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos: a)az ásás, kapálás, gereblyézés; b)a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;
c)az éretlen gomba gyûjtése; d)a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal betemetni; e)a trifla keresése és gyûjtése napnyugta és napkelte közötti idõszakban;
6.§
(4)
6334
MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám
7.§
8.§
9.§
10. §
(1) A gyûjtõ köteles a gyûjtésrõl gyûjtési naplót vezetni. (2) Agyûjtésinaplóazalábbiadatokattartalmazza:
a)a gyûjtõ neve és lakcíme; b)az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti képesítést igazoló okirat száma, az okirat megszerzésének ideje, és
helye; c)a gyûjtési terület erdõgazdálkodójának erdõgazdálkodói kódja; d)a gyûjtött gomba faja, mennyisége (grammban), a gyûjtés ideje (év, hónap, nap).
(3) Azelsõgyûjtésinaplótaz1.§(1)bekezdésa)pontjaszerintiképzéselvégzésekoragyûjtõaNÉBIH-tõlkapjameg. (4) Azelsõgyûjtésinaplótaz1.§(1)bekezdésb)pontjaszerintiképzéstigazolóokiratbemutatásával–agyûjtõkérelmére
– a NÉBIH állítja ki.
(1) Ha a gyûjtési napló betelik vagy megsemmisül, további napló a NÉBIH -tõl igényelhetõ. (2) ANÉBIHazújnaplókiadásakoraréginaplótérvénytelenítéseutánagyûjtõnekvisszaadja. (3) Agyûjtésinapló7.§(2)bekezdésd)pontjaszerintiadataitagyûjtõnekagyûjtésbefejezésekor,agyûjtéshelyszínének
elhagyása elõtt kell kitölteni. (4) Agyûjtõagyûjtésinaplótazerdõgazdálkodókérésérekötelesbemutatni. (5) AzEvt.108.§(1)bekezdésg)pontjaszerinterdõvédelmibírságfizetésérekötelezettgyûjtõtõlazerdészetihatósága
gyûjtési naplót két évre visszavonja. (6) AzEvt.108.§(1)bekezdésg)pontjaszerinterdõvédelmibírságfizetésérekötelezett,gyûjtésinaplóvalnemrendelkezõ
személy részére az erdészeti hatóság gyûjtési naplót két évig nem ad ki.
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Erendelet1–8.§-ai2013.január1-jénlépnekhatályba. (3) A rendeletnek a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
(1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során az erdészeti hatóság gondoskodik:]
„a) a 35. § (2) bekezdésének d)–h) pontjai szerinti alrendszerekben folyó adatgyûjtésrõl, továbbá” (2) AzEvt.Vhr.37.§-ahelyébeakövetkezõrendelkezéslép:
„37. § (1) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése keretében az erdészeti szakszemélyzet köteles a szakirányítási tevékenysége során kezelt erdõt ért károsításokat az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdõvédelmi kárbejelentõ lap” formanyomtatványon az erdészeti hatóság részére bejelenteni:
a) bejelentõ személy neve, szakszemélyzeti kódszáma, b) a károsítás negyedéve, c) a károsítás helye (erdõrészlet vagy EOV koordináta), d) a károsított egyed fafaja,
e) a károsító kódja, f) a károsítás mértéke, g) a károsítással érintett terület, h) a károsítással érintett fatömeg, i) a károsítás észlelésének idõpontja, j) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota, k) zárlati károsító megerõsítése.
f)
g)
a mellékletben meghatározottakon kívüli triflafajok gyûjtése, valamint a mellékletben meghatározott gyûjtési idõn kívüli gyûjtés; a trifla felszedése 5 cm-nél nagyobb élszélességû eszközzel.
MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám6335

 

0 Tovább

A kormány az erdőben is garázdálkodik

Hétfőn megjelent a Magyar Közlönyben a földalatti gombák gyűjtését szabályozó miniszteri rendelet. Egy porta egy malac, meg a legújabb mellényúlás.

244 Tovább

Feketék és keresztények

A moros y cristianos, avagy a latin rizses bab nem köret, hanem egytálétel, tekintsenek rá így, de egy grillezésre köretnek is jó választás.

322 Tovább

Spenót, ahogy eddig soha

Itt a tavasz, a többit tudják

128 Tovább

Mangót is raktam bele!

Ne fesd az ördögöt a falra, önbeteljesítő jóslat, és ezek minden nyelven megtalálható változatai, mert ha valakinek túl sokszor mondunk el valamit, még megteszi. Lásd menj akkor ahhoz a rohadt kurvához, na az is ritkán jön be úgy, ahogy elképzelik. Engem a mangóval idegeltek addig, hogy megcsináltam. Mangós oldalas.

133 Tovább

Bébiételteszt, valódi babával

Hiába gőzöl be a lelkes anya, mikor a hozzátáplálási táblázatban feltűnnek a fűszerek: a csecsemő flegmán reagál az ilyesféle újításokra. Ő még őszinte ember: pontosan annyit szeret és nem többet, mint amire szüksége van: egyszerű, puhára pépesített zöldség némi hússal, gabonával.

Fűszerek, főleg só nélkül.

248 Tovább

Iszonyú drága fokhagyma a földben

Mivel mindenki ész nélkül elkezdett ültetni dolgokat a földbe, engem is elkapott a láz. Egyetlen terményre vagyok mélységesen rákattanva, és ugyanennek az ára készít ki teljesen, ezt akarok a teraszra. A 4800 Forintos lila fokhagyma.

215 Tovább

Variálunk a ponttyal

Nemrég volt pontyhét, és akkor mi van? A ponty a kedvencem, szenvedjen tőle más is. Ma pástétomnak, olyan még úgyse volt.

306 Tovább

Rakott krumplik kolbász nélkül

Sőt, tojás nélkül. Élet a megszokásokon túl.

274 Tovább

Höjj, hát szevasztok, és köszi!

 

6 Tovább

Halászlé másnaposoknak

Annának másnapra, höhö

A halászlé konfliktusban egyértelműen a bajai, tésztás változat mellett kardoskodtam mindig. Felnőtt koromig nem is tudtam, hogy van másmilyen.

 

A családban hagyománya volt a bográcsolásnak és annak, hogy csak a férfiak tudnak igazi halászlevet főzni, a halászlé pedig A tésztás.

A halvány hímsovinizmus ezen családi fajtája mögött nyilvánvalóan az húzódott, hogy ilyenkor a hímek felmehettek a szőlőbe, egy darabig nyugtuk volt a nőktől, lehetett egymás szar borát inni büntetlenül, mellette pedig halálosan összeveszni, hogy mikor kell beletenni a paprikát és hogyan TILOS keverni a hallevet. Szóval nálunk a bajai a halászlé, a többi csak béna utánzat, ugye.

Most meg korhely halászevet kell főzni, amiben tészta nincs, citrom viszont igen. Ez egy Szekszárd-környékinek minimum ijesztő.

A Fény utcai piaci halasnál már vettem egyszer a bajaihoz halat és nem lett pocsolya-íze, ami a halászlevektől eltérít sokakat, úgyhogy ott kezdtem. (A hortobágyi gazdaságból hozzák a pontyot, az megbízhatóan jó hal) Még azt is kitaláltam, a citrom annyira el fog venni minden ízt, hogy nemhogy pocsolya, de hal íze sem lesz. Tejföl is kell bele, ettől kicsit visszarettentem, de megígértem, hogy csinálok, úgyhogy lesz korhely cucc és kész.

Sosem paszíroztam eddig, de most arra jutottam, hogy citrommal és tejföllel annyira gáz lehet a sima lé, ráadásul a zavaromat legyőzhetem annyi idő alatt, amíg a fej fő, hogy nekiálltam. Izgultam. És a végén meglepően jó lett. A citrom általában jót tesz a halnak, íze kevésbé lett erőszakos, mint gondoltam, és a tejföl egyébként is finomítja az ízeket. Cserébe annyira nincs köze az általam eddig ismert halászlevekhez, hogy nem is tudom, hogyan hívnám, ha nem lenne már neve. Nem halászlének, azt biztos, mert az piros, tésztás és még az illata is más.

Így készült: A fél fej vöröshagymát apróra vágtam, a halfejjel és 2 evőkanál fűszerpaprikával feltettem annyi vízben főni, amennyi ellepte. Körülbelül harminc perc után passzíroztam, beletettem az előtte már besózott fél kilónyi pontyszeletet, felengedtem vízzel és kis lángon 20 percig főztem. Eddig még ugyanaz, mint a halászlé ugye, kicsit meg is nyugodtam, hogy ismerős pályán mozgok, de aztán belekerült a három karika citrom, amitől kicsit elszomorodtam. Belsőség most nem volt, de az is jó bele. Néhány perc rotyogtatás után kész lett. Tálalásnál tettem bele tejfölt és egy kis citromlevet facsartam rá. A család szekszárdi kötődésű tagjai kikérték maguknak, és én is maradok a klasszikus bajainál a jövőben, de tényleg jó volt.

Szegedit pedig nem csinálok, mert mindennek van határa, a korhely a maximális kompromisszum.

140 Tovább

A túrótorta csókja

Egy alap túró, sajt vagy joghurttorta még sose hozott lázba. Azok sem, amiket hozzáértők ajánlottak, azok sem, amiket a legfinomabb alapanyagokból sütöttek nekem, vagy akár amiket én sütöttem. Cifrázás nélkül unalmas, túlértékelt, csak divatos sütemények ezek, de ha az eleve ár-érték arányban rosszul induló alapba marad még keret extrákat tolni, akár egy szicíliai túrótorta is kerekedhet belőle, ami rögtön máshogy fekszik. Így került bele a kókuszcsók. Pontosabban véletlenül.

246 Tovább

A milánói sertésborda bosszúja

- Mit kérsz?

- Milánói sertésbordát.

- Nem eszel tésztát.

- És?

- A milánói sertésborda rántott hús makarónival.

- Ne már, a milánói az csak egy rántott hús, sajtos bundában. Egy milánói sertésbordát kérek akkor köret nélkül. És uborkasalátát. Kettőt.

- Anna, most komolyan köret nélkül kérted? Hidd el, itt a nyolckerben a milánói sertésborda az rántott hús makarónival. Ha köret nélkül kéred, az olyan, mintha én meg rendelnék egy oldalast sült krumplival, sült krumpli nélkül, ugye érted, hogy mondom? A rántott húst köret nélkül úgy hívják, rántott hús.

Kihozták, makarónival. A tetejére reszelt sajttal. Trappistával. A Rákóczi téri krimó nem a Larousse gasztronómiai lexikon, a valóság túléléséhez bizony empirikus tapasztalatok kellenek.

440 Tovább

Első kertem

Többen állítják, hogy a kertészkedésbe bele kell nőni. A korombeli pestiek általában tíz-húsz évvel ezelőtt, kötelességből túrták a kertet nagyszüleiknél, és mindenkinek van egy története arról, hogyan utálta meg a kapálást/borsófejtést/ribizliszedést. Az emlékek megvannak, kertet is szereztünk, ráadásul az első saját borsóból főzhető leves képe lendületet is adott. Saját gazdaság ON.

193 Tovább

A kanállal szeletelhető hús

UP-nak. És Lackónak.

Ha el kellene döntenem erre az életre, csak nyers, vagy csak hosszú órákig főtt marhahúst ehetek, iszonyú bajban lennék. Steakek és tatár versenyezne húslevesekkel, vadasokkal, pörköltekkel, tokányokkal, és legfőképpen az ezekbe való marhapofával, egyik kedvencemmel.

159 Tovább

Fénysátor tízezerből

Nem halogathattuk tovább az ételfotózás fejlesztését, viszont nem állt rendelkezésünkre elég pénz egy fajin fénysátor megvásárlásához. Ismét kedvenc istenünkhöz, a Buhera nagy urához fordultunk, így mától természetes fény nélkül is készülhetnek ételfotók.

125 Tovább

A legzsírosabb marhahús titka

- Nem adott belőle, mert már félre volt téve valakinek.

- Legalább lefotóztad?

- Nem, de olyan volt, mint egy wagyu, de azt mondta Józsika, hogy magyar hús.

Tehát ez itt nem egy sörrel maszírozott japán import, hanem hentesünk ügyes szerzeménye. Végül csak akadt az őrületes marhából egyetlen szelet, de mit tegyünk, ha egy ilyen kincs akad az asztalra?

168 Tovább

A kínai időgép

Bizonyára lesznek sokan, akik, ha (mondom HA) olvassák ezt, kárörvendő mosollyal dőlnek hátra, gondolván, hogy ekkora paraszt, még ezt se ismeri, mások meg gúnyosan szívják be foguk között a levegőt, hogyaszongya itt ossza az észt ez a tapló, közbe meg plázába jár kínait zabálni! Előre bocsátom, hogy mindkét tábornak van némi igaza. Az való igaz, hogy a szóban forgó ételről soha nem hallottam, mentségemül szolgáljon, hogy ritkán keveredek kínaiba, most is csak a lányom telefonált rám, hogy vigyek neki zöldséges tésztát (Lili szerint tépszta) meg szezámmagos-cukros csirkét. Egyik bevásárlóközpontunk alagsorában terpeszkedő kínai falodájában ejtettem meg a vásárlást.

376 Tovább

A tökéletes lágytojás

Most, hogy 07:00-tól 10:00-ig a fene se érti miért csak a címet olvashatták, beszerelem a tökéletes lágytojást. Amúgy szökőnap van, há' ez az írás jól elszökött.

A tökéletes lágytojást a forrásban lévő vízbe kell helyezni és három perc után kikapni, majd hamm, bekapni. (Lehet ügyesen szuvidálni is, de otthon, pláne reggelihez maradjunk a realitások tarrbélai rögösségű talaján, forr a víz, lejön a kávé, 3 perc, stop) De mutatok jobbat, a tökéletes lágytojás-tálalást.

664 Tovább

Az olaszok vörösboros marhája

A stracotto az egyik legjobb befektetett munka - kivett végeredmény arányú étel. Kicsit kavargatom, hogy le ne kapjon az elején, óránként benézek a fedő alá, ha kér még, adok neki egy kis vörösbort. Két ponton lehet piszkosul elhibázni, ócska hússal és olcsó borral.

307 Tovább

Polenta, puliszka

A puliszka jellemzően az az étel, amit igazán szegényen is be lehet vállalni, ebben van anyag, tápérték és izgalom, fillérekért, szemben a sok látszólag olcsó méreggel. Csak ez nem lóg a polcon, hanem meg kell főzni, és addig se lehet a frankhitelre vett plazmatévét nézni.

182 Tovább

Már megint hülyére vesznek minket

Csökkentett zsírtartalmú vaj. Mivel ez itt egy vajblog, mert a vaj mindennél finomabb és csodálatos ízt ad egy szelet kenyérnek, süteménynek, rántott húsnak, és steaknek, különös kegyetlenséggel tud kiborítani minden, ami ellene irányul.

Csökkentett zsírtartalmú vaj. Mintha azt mondanám, csökkentett zsírtartalmú zsír, vagy csökkentett kerekségű fenék.

Mi a faszom folyik itt?

409 Tovább

A létező legexkluzívabb ehető ajándék

- Na, meg van húzva a kocsi, de az mindegy, hanem a rántás nem jó!

- Mi baja?

- Mit raktál bele? Ebben van valami a vajon, liszten és són kívül.

- Igen, zöldséglevessel felöntöttem, hogy kenhető legyen, kenni akarod kenyérre, nem?

- Nem jó, ennek kőkeménynek kell lennie. Nem kell bele S-E-M-M-I. Ahogy a rántott levesbe se kell répa, semmi. NA.

- Jó akkor rámegyek megint.

Ugye a kézbaleset miatt kocsit cseréltünk az Égővel, aki szereti a rántásos kenyeret. Ebbe nem menjünk bele túl mélyen, egyszer már leírta, hogy került ez a probléma az ő életébe. Az autó mellé csatoltam a nagy üveg rántást, szeretet, meg a többi jeléül. De túl sokat akartam. A második kör következik.

299 Tovább

A barackízű csili és a barack

Aki evett már friss habanero csilit, rögtön észrevehette az illatán is az őszibarack, vagy mangó fűszeres, édes aromáját. Igen, a csípésen felül ezt tudja ez a paprika, ezért érdemes vele egy kicsit külön foglalkozni. Mivel még mindig nincs medvehagyma, vagy bármi idényzöldség a piacokon, mással kell kihúznunk, amig a tél az utolsókat rúgja. Csilipaprika gyümölccsel, napsütéshez.

250 Tovább

Egy allergia vége

1999-ben történt, Sorgnanóban. Akkor lettem allergiás a rukolára. Jól megérdemelt, felső erőktől származó büntetés volt ez. Egy hónappal előtte még azt se tudtam, mi az, majd egy túladagolás következtében nem is kellett vele foglalkoznom többet. Hétfő este újrakezdtük.

274 Tovább

malackaraj

blogavatar

Phasellus lacinia porta ante, a mollis risus et. ac varius odio. Nunc at est massa. Integer nis gravida libero dui, eget cursus erat iaculis ut. Proin a nisi bibendum, bibendum purus id, ultrices nisi.

Utolsó kommentek