A vidékfejlesztési miniszter 24/2012. (III. 19.) VM rendelete a földalatti gombák gyûjtésérõl
.................................................................... aláírás”
Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 24. pontjában, a 10. § (1) és (2) bekezdése vonatkozásában a 112. § (2) bekezdés 9. pontjában, a 10. § (3) bekezdése vonatkozásában a 112. § (4) bekezdés 2. pontjában, az 1. § vonatkozásában az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § c), e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1.§
(1) Földalattigombát(atovábbiakban:trifla)csakazaszemélygyûjthet,aki a)a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szervezésében tartott, a trifla gyûjtésére
vonatkozó hatósági jellegû képzést eredményesen elvégezte, b)vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû képesítést szerzett.
(2) Aképzésfõbbtémakörei: a)a földalatti gombák – beleértve a védett földalatti gombafajok – ismerete, b)a gazdanövények, élõhelyek ismerete, c)a gyûjtés szabályai, d)a kutyával történõ gyûjtés szabályai, e)forgalmazás, ellenõrzés.MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám6333
(3) 2.§(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
3.§(1) (2)
(3) (4) (5)
4.§(1)
(2)
(3)
5.§(1) (2) (3)
Aképzésteredményesenelvégzõkszámáraaképzésszervezõjetanúsítványtállítki.
A trifla gyûjtése az erdõgazdálkodó által a gyûjtõ részére kiállított elõzetes írásbeli engedély alapján végezhetõ, amely visszavonásig érvényes. Az engedélyt az erdõgazdálkodónak vissza kell vonnia, ha a gyûjtõ részérõl a rendeletben vagy az engedélyben meghatározott gyûjtési feltételektõl való eltérést tapasztal.
Az erdõgazdálkodó a gyûjthetõ trifla mennyiségét és az engedély idõbeli hatályát az írásbeli engedélyben meghatározhatja. Azengedélytagyûjtõatriflagyûjtéssoránmindigkötelesmagánáltartani. Azerdõgazdálkodókizárólaga7.§szerintigyûjtésinaplóvalrendelkezõszemélyrészéreadhatengedélyt. Amagántulajdonbanlévõerdõtulajdonosasajáterdejében,ésazerdõgazdálkodóazonamagántulajdonbanlévõ erdõben, ahol õ az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdõgazdálkodó, 20 dkg/nap vagy 3 db trifla/nap mennyiséget meg nem haladó gyûjtés esetén, ha azt kereskedelmi forgalomba nem hozza, mentesül az 1. §-ban, a 4. §-ban, valamint a 7. és 8. §-ban elõírt kötelezettségek alól.
A gyûjthetõ trifla fajokat és azok gyûjtési idejét a melléklet tartalmazza. A mellékletben nem szereplõ trifla fajok csak a rendszertani, az elterjedési, és az ökológiai sajátosságok kutatása céljából – az erdõgazdálkodói engedélyen felül – az erdészeti hatóság külön engedélyével gyûjthetõk. Akutatásicélúgyûjtésrevonatkozóengedélykiadásárairányulóeljárássoránazerdészetihatóságkikérhetimegfelelõ szakmai ismeretekkel rendelkezõ szakmai szervezet véleményét. Akutatásicélúgyûjtéstazerdészetihatóságaszakmaiszervezetvéleményénekfigyelembevételével–haaztakutatás célja indokolttá teszi – a 4. § és a 6. § c), e) és f) pontjában szabályozott gyûjtési módoktól eltérõen is engedélyezheti. Haamellékletszerintifajokatagyûjtésiidõnkívül,valamintamellékletbennemszereplõfajokata(2)bekezdésben elõírt engedéllyel nem rendelkezõ személy találja meg, azokat fellelésük helyén a lehetõ legkisebb talajbolygatással vissza kell temetni.
Triflát gyûjteni kizárólag a szervezeti és mûködési szabályzat szerint trifla gyûjtéssel foglalkozó szervezetek által tartott, a triflagyûjtésrõl szóló képzésen igazoltan részt vett és azon alkalmassági vizsgát teljesített kutyával (a továbbiakban: triflakeresõ kutya), a triflakeresõ kutyát alkalmazó felelõsségére lehet. Az(1)bekezdésbenelõírtvizsgaalólmentesülazatriflakeresõkutya,amelyrendelkezikarendelethatálybalépése elõtt kutyák részére szervezett triflagyûjtésrõl szóló képzés elvégzésérõl szóló okirattal, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerzõdõ államában azzal egyenértékû alkalmassági vizsgáról szóló okirattal. Agyûjtõnekatriflagyûjtésidõpontjátavadászatrajogosultnak–amennyibenaznemazonosazerdõgazdálkodóval– be kell jelentenie.
A triflakeresõ kutya egyedi azonosításáról a triflakeresõ kutya tulajdonosa a külön jogszabály szerinti elektronikus azonosítóval (a továbbiakban: transzponder) köteles gondoskodni. Egy gyûjtõ egyidejûleg legfeljebb két triflakeresõ kutyával gyûjthet, amelyeket köteles az állat egészségét és biztonságát nem veszélyeztetõ, jól látható megkülönböztetõ jelzéssel ellátni.
A gyûjtõ a 4. § (1) bekezdése szerinti képzésen való részvételt és az alkalmassági vizsgát tanúsító, vagy a 4. § (2) bekezdés szerinti okiratot, valamint a transzponder beültetését igazoló okiratot a trifla gyûjtése során köteles magánál tartani. Atriflafelszedésétatriflakeresõkutyaáltalmegjelöltpontonazerdõtalajésagombamicéliumokkiszáradáselleni védelmének figyelembe vételével kell végrehajtani, a célnak megfelelõ legfeljebb 5 cm élszélességû eszköz segítségével.
A trifla gyûjtése során az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben (a továbbiakban: Evt.) megfogalmazottak figyelembevételével tilos: a)az ásás, kapálás, gereblyézés; b)a növények gyökérzetének indokolatlan károsítása;
c)az éretlen gomba gyûjtése; d)a trifla fészket betemetetlenül hagyni, vagy azt nem az ott kitermelt talajjal betemetni; e)a trifla keresése és gyûjtése napnyugta és napkelte közötti idõszakban;
6.§
(4)
6334
MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám
7.§
8.§
9.§
10. §
(1) A gyûjtõ köteles a gyûjtésrõl gyûjtési naplót vezetni. (2) Agyûjtésinaplóazalábbiadatokattartalmazza:
a)a gyûjtõ neve és lakcíme; b)az 1. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerinti képesítést igazoló okirat száma, az okirat megszerzésének ideje, és
helye; c)a gyûjtési terület erdõgazdálkodójának erdõgazdálkodói kódja; d)a gyûjtött gomba faja, mennyisége (grammban), a gyûjtés ideje (év, hónap, nap).
(3) Azelsõgyûjtésinaplótaz1.§(1)bekezdésa)pontjaszerintiképzéselvégzésekoragyûjtõaNÉBIH-tõlkapjameg. (4) Azelsõgyûjtésinaplótaz1.§(1)bekezdésb)pontjaszerintiképzéstigazolóokiratbemutatásával–agyûjtõkérelmére
– a NÉBIH állítja ki.
(1) Ha a gyûjtési napló betelik vagy megsemmisül, további napló a NÉBIH -tõl igényelhetõ. (2) ANÉBIHazújnaplókiadásakoraréginaplótérvénytelenítéseutánagyûjtõnekvisszaadja. (3) Agyûjtésinapló7.§(2)bekezdésd)pontjaszerintiadataitagyûjtõnekagyûjtésbefejezésekor,agyûjtéshelyszínének
elhagyása elõtt kell kitölteni. (4) Agyûjtõagyûjtésinaplótazerdõgazdálkodókérésérekötelesbemutatni. (5) AzEvt.108.§(1)bekezdésg)pontjaszerinterdõvédelmibírságfizetésérekötelezettgyûjtõtõlazerdészetihatósága
gyûjtési naplót két évre visszavonja. (6) AzEvt.108.§(1)bekezdésg)pontjaszerinterdõvédelmibírságfizetésérekötelezett,gyûjtésinaplóvalnemrendelkezõ
személy részére az erdészeti hatóság gyûjtési naplót két évig nem ad ki.
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. (2) Erendelet1–8.§-ai2013.január1-jénlépnekhatályba. (3) A rendeletnek a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
(1) Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Evt. Vhr.) 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése során az erdészeti hatóság gondoskodik:]
„a) a 35. § (2) bekezdésének d)–h) pontjai szerinti alrendszerekben folyó adatgyûjtésrõl, továbbá” (2) AzEvt.Vhr.37.§-ahelyébeakövetkezõrendelkezéslép:
„37. § (1) Az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõrendszer mûködtetése keretében az erdészeti szakszemélyzet köteles a szakirányítási tevékenysége során kezelt erdõt ért károsításokat az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, az alábbi adatokat tartalmazó „Erdõvédelmi kárbejelentõ lap” formanyomtatványon az erdészeti hatóság részére bejelenteni:
a) bejelentõ személy neve, szakszemélyzeti kódszáma, b) a károsítás negyedéve, c) a károsítás helye (erdõrészlet vagy EOV koordináta), d) a károsított egyed fafaja,
e) a károsító kódja, f) a károsítás mértéke, g) a károsítással érintett terület, h) a károsítással érintett fatömeg, i) a károsítás észlelésének idõpontja, j) a károsítás elleni védekezés módja, a védekezés állapota, k) zárlati károsító megerõsítése.
f)
g)
a mellékletben meghatározottakon kívüli triflafajok gyûjtése, valamint a mellékletben meghatározott gyûjtési idõn kívüli gyûjtés; a trifla felszedése 5 cm-nél nagyobb élszélességû eszközzel.
MAGYAR KÖZLÖNY 2012.évi31.szám6335